Tietosuojan ehdot

Tietosuojakäytäntö

1. Yleiset säännökset

1.1. Tämä tietosuojakäytäntö säätelee henkilötietojen keräämisen, käsittelyn ja säilyttämisen periaatteita. Henkilötietoja käsittelee ja säilyttää henkilötietojen rekisterinpitäjä ( Madeli käsitöö OÜ) ( jäljempänä rekisterinpitäjä).

1.2. Tässä tietosuojaselosteessa rekisteröidyllä tarkoitetaan asiakasta tai muuta luonnollista henkilöä, jonka henkilötietoja rekisterinpitäjä käsittelee.

1.3. Tässä tietosuojakäytännössä asiakkaalla tarkoitetaan ketä tahansa, joka ostaa tavaroita tai palveluita rekisterinpitäjän verkkosivustolta.

1.4. Rekisterinpitäjä noudattaa laissa säädettyjä tietojenkäsittelyn periaatteita, muun muassa rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja lainmukaisesti, asianmukaisesti ja turvallisesti. Rekisterinpitäjä pystyy vahvistamaan, että henkilötietoja on käsitelty lainsäädännön säännösten mukaisesti.

2. Henkilötietojen kerääminen, käsittely ja säilyttäminen

2.1. Rekisterinpitäjän keräämät, käsittelemät ja tallentamat henkilötiedot on kerätty sähköisesti, pääasiassa verkkosivuston ja sähköpostin kautta.

2.2. Jakamalla henkilötietojaan rekisteröity antaa rekisterinpitäjälle oikeuden kerätä, järjestää, käyttää ja hallita henkilötietoja tietosuojaselosteessa määriteltyihin tarkoituksiin, jotka rekisteröity jakaa suoraan tai välillisesti rekisterinpitäjän kanssa ostaessaan tavaroita tai palveluita verkkosivustolta.

2.3. Rekisteröity on vastuussa siitä, että hänen antamansa tiedot ovat tarkkoja, oikeita ja täydellisiä. Väärien tietojen tietoinen lähettäminen katsotaan tietosuojakäytännön rikkomiseksi. Rekisteröity on velvollinen viipymättä ilmoittamaan rekisterinpitäjälle antamiensa tietojen muutoksista.

2.4. Rekisterinpitäjä ei ole vastuussa vahingosta, joka rekisteröidylle tai kolmansille osapuolille aiheutuu siitä, että rekisteröity on toimittanut vääriä tietoja.

3. Asiakkaiden henkilötietojen käsittely

3.1. Rekisterinpitäjä voi käsitellä seuraavia rekisteröidyn henkilötietoja:

3.1.1. Etu- ja sukunimi;

3.1.3. Puhelinnumero;

3.1.4. Sähköpostiosoite;

3.1.5. Toimitusosoite;

3.2. Edellä mainitun lisäksi rekisterinpitäjällä on oikeus kerätä asiakkaasta tietoja, jotka ovat saatavilla julkisissa rekistereissä.

3.3. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on tietosuoja-asetuksen 6 §:n 1 momentin d kohta a), b), c) ja f alakohta:

a) rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten;

b) käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä;

c) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi;

f) käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi, paitsi milloin henkilötietojen suojaa edellyttävät rekisteröidyn edut tai perusoikeudet ja -vapaudet syrjäyttävät nämä edut, erityisesti jos rekisteröity on lapsi.

3.4. Henkilötietojen käsittely käsittelyn tarkoituksen mukaan:

3.4.1. Käsittelyn tarkoitus – turvallisuus
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.2. Käsittelyn tarkoitus – tilausten käsittely
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 1 vuosi

3.4.3. Käsittelyn tarkoitus – verkkokaupan palveluiden toimivuuden varmistaminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 1 vuosi

3.4.4. Käsittelyn tarkoitus – asiakashallinta
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 1 vuosi

3.4.5. Käsittelyn tarkoitus – taloudellinen toiminta, kirjanpito
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – laissa määriteltyjen ehtojen mukaisesti

3.4.6. Käsittelyn tarkoitus – kaupan pitäminen
Henkilötietojen enimmäissäilytysaika – 1 vuosi

3.5. Rekisterinpitäjällä on oikeus jakaa asiakkaiden henkilötietoja kolmansille osapuolille, kuten valtuutetuille henkilötietojen käsittelijöille, kirjanpitäjille, kuljetus- ja kuriiriyrityksille, siirtopalveluja tarjoaville yrityksille Rekisterinpitäjä on henkilötietojen rekisterinpitäjä. Rekisterinpitäjä välittää maksujen suorittamiseen tarvittavat henkilötiedot valtuutetulle käsittelijälle Maksekeskus AS:lle.

3.6. Rekisterinpitäjä käsittelee ja tallentaa rekisteröidyn henkilötietoja toteuttaen organisatorisia ja teknisiä toimenpiteitä varmistaakseen, että henkilötiedot on suojattu vahingossa tapahtuvalta tai laittomalta tuhoamiselta, muuttamiselta, paljastamiselta ja muulta laittomalta käsittelyltä.

3.7. Rekisterinpitäjä säilyttää rekisteröityjen tietoja käsittelyn tarkoituksesta riippuen, mutta enintään 1 vuoden ajan .

4. Rekisteröidyn oikeudet

4.1. Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy henkilötietoihinsa.

4.2. Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä.

4.3. Rekisteröidyllä on oikeus täydentää tai oikaista virheellisiä tietoja.

4.4. Jos rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella, rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa.

4.5. Oikeuksiensa käyttämiseksi rekisteröity voi ottaa yhteyttä verkkokaupan asiakastukeen osoitteessa madeli@madeli.ee.

4.6. Oikeuksiensa suojaamiseksi rekisteröity voi tehdä valituksen tietosuojavirastolle.

5. Loppusäännökset

5.1. Nämä tietosuojaehdot on laadittu luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (yleinen tietosuoja-asetus), Viron tasavallan henkilötietojen suojaa koskevan lain sekä Viron tasavallan ja Euroopan unionin lainsäädännön mukaisesti.

5.2. Rekisterinpitäjällä on oikeus muuttaa tietosuojaehtoja osittain tai kokonaan ilmoittamalla muutoksista rekisteröidyille verkkosivuston kautta madeli.ee .